Paragon Tower

Kentin en merkezî yerindeki i? merkezi PARAGON TOWER, Ankara’nın geli?mekte olan bölgesi Sö?ütözü’nde, Konya ve Samsun ana arter yollarının kesi?ti?i yerde hayata geçti. Kent, tüm alanları ile Paragon Tower’ın çevresinde ya?ıyor.


* A?Tİ ?ehirlerarası Otobüs Terminali 0,5 km
* Kızılay 4 km
* TBMM 3 km
* Armada AVM 150 m
* Bayındır Hastanesi 50 m
* Ufuk Üniversite Hastanesi 30 m
* J.W. Marriott 200 m
* ATO 1 km

Kentin prestijli bir bölgesi olması yanında, kentin ula?ılabilirli?i yüksek noktalarından biridir. Eski?ehir yolu üzerinde yer seçen kamu kurumları ve yönetim birimlerinin de bölgenin geli?iminde önemli etkisi vardır.

Ankara’nın her bölgesinden kolaylıkla ula?ılabilecek Sö?ütözü-Çayyolu ile Sö?ütözü-Kızılay metro ana istasyonunun kom?usu, Metropol ya?amında çalı?anlar için ula?ım kolaylı?ı açısından merkezi konumdadır. 

Oteller ve i? merkezlerinin bu bölgede yer seçmesi yeni olu?umların ortaya çıkmasında önemli bir etkendir. 

PARAGON TOWER, İn?aat sektöründeki geli?melere uygun ça?da? bir i? merkezi olarak teknolojik donanımı ile akıllı bina tanımının tüm özelliklerine sahip çalı?ma ofisi standartlarında çıtayı yükselten yepyeni ve benzersiz bir ofis binası olarak mimarisinden teknolojisine, güvenli?inden i?letmesine kadar, tüm üstün özellikleriyle hem kullanım hem de yatırım açısından i? dünyasını layık oldu?u standartların yukarısına ta?ıyıp gelecekle bulu?turmaktadır.

32 katta, toplam 44.600 m² in?aat alanına sahip PARAGON TOWER’ ın 27 katlık, yakla?ık 12.000 m² ofis alanı bulunuyor. Paragon Tower, ça?da? bir i? ortamının gerektirdi?i tüm konforu ve altyapıyı detaylarında sizlere sunuyor... 

* 105 m² ile 179 m² arasında de?i?en 126 adet A+ ofis seçenekleri 
* Birden fazla ofisi bir araya getirip tam kat kullanabilme özelli?i
* 4 adet 1000 kg ve 1 adet 1275 kg ta?ıma kapasiteli 2.5 m/s hızında, deprem sensorlu toplam 5 asansör 
* Merkezi sistem so?utma grupları, merkezi sistem do?algazlı çelik kazanlarla ısıtma 
* Kalorimetre ölçüm sistemi
* Her 40 m² için 1 araçlık kapalı otopark
* Do?ayla dost enerji kaynakları

PARAGON TOWER, Radye-Jeneral temel üzerine oturan betonarme perde, kolon, kiri? ve kasetli dö?eme sistemi olarak in?a edilen binamız, depreme dayanıklı üretim teknolojisi ile sakinlerine sa?lam bir gelecek ve huzurlu bir i? ya?amı sunuyor. Yapıda C35 betonarme betonu kullanılmaktadır. 

PARAGON TOWER ın dı? cephesi, alüminyum giydirme cephe ve yalıtımlı olarak projelendirilen, camlarıyla birlikte enerji verimli tasarımı sayesinde hatırı sayılı bir enerji tasarrufu sa?landı. 

PARAGON TOWER ın asansörleri, adresli akıllı kart sistemi ile kumanda kullanıyor. 

PARAGON TOWER havalandırma, ?artlandırılmı? taze hava verilen ofislerde, dı? hava sıcaklılarından ba?ımsız, her kullanıcının istedi?i anda ısıtma, istedi?i anda so?utma yaptı?ı, harcadı?ı enerji kadar bedel ödedi?i bir sistem bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ısıtma, so?utma ve havalandırma sistemleri merkezi bina otomasyon sistemi tarafından 24 saat izleniyor. Bu sayede tüm sistemin çalı?ması otomatik olarak kontrol edilerek muhtemel sorunlara önceden müdahale imkânı bulunuyor. 

PARAGON TOWER da güvenlik, 7/24 profesyonel ekip tarafından izlenebilen adresli yangın algılama ve yangın söndürme sistemi projeleri yangın uzmanları denetiminde hazırlandı ve uygulandı. Projesinde, 2 adet betonarme perde duvarlı, basınçlandırılmı? yangın merdiveni bulunmaktadır.

Güvenlik sistemi ile yatay ve dü?ey kanallarda yangın anında kapanan, yangın algılama sistemine ba?lı yangın damperleri bulunuyor. Di?er yandan İ? Merkezimizin yangın söndürme anında ihtiyaç duyaca?ı yangın su deposu ile kullanım suyu deposu bulunuyor. Güçlü trafosu ve elektrik kesilmesi esnasında tüm sisteme enerji verecek jeneratör bulunuyor. 

Ayrıca hekimlerimiz için; ayakta te?his ve tedavi yapılan özel sa?lık kurulu?ları hakkında 03.08.2010 tarihli resmi gazetede yayımlanan 27661 sayılı yönetmelik de?i?ikli?ine uygundur.

Adres: Çukurambar - ANKARA
Yatırımcı: Bayraktar - Ufuk Mesken
Ba?langıç Tarihi: 2011
Biti? Tarihi: Mayıs 2013
İn?aat Alanı: 44.266 m2
Arsa Alanı: 18132 m²