Farilya Business Center

Ufuk Mesken İn?aat Sanayi Ltd. ?ti. Üstyapı in?aatları ilgili standartlara, teknik ?artnamelere, idari ve mevzuat ?artlarına göre teknik ve sanatın gereklerine uyar bilgi ve ileti?im teknolojilerindeki yenilikleri kullanmaya özen gösterir. Tüm çalı?anların etkin katılımıyla, mü?teri ihtiyaç ve imkânlarını dikkate alarak mü?teri memnuniyetini sürekli kılmak için kaynakları ekonomik, etkin ve verimli bir biçimde kullanır. Ürün teslimini daima zamanında yapar. Yönetim sistemini sürekli iyile?tirir. Ufuk Mesken, bulundu?u bölgenin avantajlarını, ça?da? mimari unsurlar, kalite, insana ve çevreye önem veren de?i?mez de?erleri ve deneyimi ile birle?tirir.

 

FARİLYA İ? MERKEZİ projesi, 3 kata yayılan toplamda 6.575 m² alana sahip istendi?inde kat arası geçi?lerle birle?tirilebilecek, iste?e göre ayrı ayrı kullanılabilecek 7 adet Cepheli Ma?aza ile 100 m² ile 255 m ² arasında de?i?en 62 adet A sınıfı ofis alanı, 8000 m² 224 araçlık iki katlı kapalı, 40 araçlık açık otoparkı ve destek birimleri ile i? dünyasının birinci sınıf i? merkezi ihtiyacını kar?ılamak amacıyla tasarlandı.

Farilya İ? Merkezi, Ankara’nın İstanbul 4.Levent tarzında geli?mekte olan Sö?ütözü bölgesinde, Konya ve Samsun ana arter yollarının kesi?ti?i yerde,A?Tİ ?ehirlerarası Otobüs Terminali , Ato Kongre ve Fuar Merkezi , Armada Alı?veri? Merkezi , Mövenpick Hotel ve TOBB Hastanesi Kar?ısı , Bayındır Hastanesi , 7 yıldızlı Marriott Hotel ve Ulusoy otobüsleri Merkez Hareket Noktası yanı , Ankara’nın her bölgesinden kolaylıkla ula?ılabilecek Sö?ütözü-Çayyolu ile Sö?ütözü-Kızılay metro ana istasyonunun kom?usu, Metropol ya?amında çalı?anlar için ula?ım kolaylı?ı açısından merkezi konumu ile i? ya?amındaki prestiji arttırarak “İ? Dünyasında yeni bir nefes” olarak kısa zamanda Ankara\'nın en gözde i? merkezlerinden oldu.

Farilya İ? Merkezi İn?aat sektöründeki geli?melere uygun ça?da? bir i? merkezi olarak teknolojik donanımı ile akıllı bina tanımının tüm özelliklerine sahip çalı?ma ofisi standartlarında çıtayı yükselten yepyeni ve benzersiz bir ofis binası olarak mimarisinden teknolojisine, güvenli?inden i?letmesine kadar, tüm üstün özellikleriyle hem kullanım hem de yatırım açısından i? dünyasını layık oldu?u standartların yukarısına ta?ıyıp gelecekle bulu?turmaktadır.

Radye-Jeneral temel üzerine oturan betonarme perde, kolon, kiri? ve kasetli dö?eme sistemi olarak in?a edilen binamız depreme dayanıklı üretim teknolojisi ile sakinlerine sa?lam bir gelecek huzurlu bir i? ya?amı sunuyor. Yapıda C30 betonarme betonu kullanılmı?tır. Kaba in?aatı 2009 Mayıs ayında bitirilmi? olan İ? merkezi 2010 yılının Mayıs ayında hizmete açılmı?tır. Dı? cephesi alüminyum giydirme cephe ve fiber beton kaplanan binamızda ça?da? bir yalıtım olarak projelendirilen camlarıyla birlikte enerji verimli tasarımı ile hatırı sayılı bir enerji tasarrufu sa?lanacaktır. FARİLYA İ? Merkezinde her biri 2.5 m/sn hızda, 13 ki?i/1000kg kapasitede bir adedi 120 dk. yangına dayanıklı yangın asansörü, bir adedi sedye ve kalan iki adedi de standart ölçülerde olmak üzere 4 adet adresli akıllı kart sistemi ile kumanda edilen KONE marka asansör kullanılmı?tır.

?artlandırılmı? taze hava verilen ofislerde, dı? hava sıcaklılarından ba?ımsız, her kullanıcının istedi?i anda ısıtma, istedi?i anda so?utma yaptı?ı, harcadı?ı enerji kadar bedel ödedi?i bir sistem bulunmaktadır. Bunun yanı sıra ısıtma, so?utma ve havalandırma sistemleri merkezi bina otomasyon sistemi tarafından 24 saat izlenebilmektedir. Bu sayede tüm sistemin çalı?ması otomatik olarak kontrol edilerek muhtemel sorunlara önceden müdahale imkânı bulunmaktadır. FARİLYA İ? Merkezi’nde, betonarme perde duvarlı, basınçlandırılmı? iki adet yangın merdiveni bulunmaktadır.

FARİLYA İ? Merkezi 7/24 profesyonel ekip tarafından izlenebilen adresli yangın algılama ve yangın söndürme sistemi projeleri yangın uzmanları denetiminde hazırlanmı? ve uygulanmı?tır. Güvenlik sistemi ile yatay ve dü?ey kanallarda yangın anında kapanan, yangın algılama sistemine ba?lı yangın damperleri bulunmaktadır. Di?er yandan İ? Merkezimizin yangın söndürme anında ihtiyaç duyaca?ı 135 Ton yangın su deposu ile 135 Ton kullanım suyu deposu bulunmaktadır. 1.600 KVA gücünde trafosu ve elektrik kesilmesi esnasında tüm sisteme enerji verecek 2 adet 900 kW kapasitede CAT marka Jeneratörü bulunmaktadır. 

Farilya İ? Merkezi’nde güvenlik çok önemli bir unsur olarak de?erlendirilmi? ve projelendirilmi?tir. Otopark katlarından itibaren geçi?ler akıllı kartlarla sa?landı, ofis ziyaretçileri danı?ma noktasından aldıkları akıllı kartlarıyla sadece ilgili oldukları katlara çıkabilirler. Bina yeterli sayıda güvenlik ekibiyle ve katlardaki kamera sistemiyle 24 saat denetlenerek korunma prensibi üzerine projelendirilmi?tir.

Ayrıca hekimlerimiz için; ayakta te?his ve tedavi yapılan özel sa?lık kurulu?ları hakkında 03.08.2010 tarihli resmi gazetede yayımlanan 27661 sayılı yönetmelik de?i?ikli?ine uygundur.

 

www.farilyaismerkezi.com